Geologie

Skalní divadlo - ukryté skalní město

Pískovec| 50.6820722, 14.8613844

Menší pískovcové skalní město ukryté v borových lesích s ukázkami proželeznění pískovce v podobě zkamenělých stromů.

Odborný popis

Mělké údolí, ve kterém se nacházejí výrazné skalní výchozy, tvořící při pohledu shora velký oblouk – přirozený amfiteátr s půdorysem podkovy (odtud pochází název Skalní divadlo). Místní skalní výchozy jsou tvořeny jemnozrnnými, slabě litifikovanými pískovci jizerského souvrství. Boční hřebeny jsou pravděpodobně zpevněny žilami bazaltoidních hornin (Mikuláš & Adamovič 2002) a často impregnovány oxidhydroxidy železa. Nachází se na nich několik skalních věží o průměrné výšce 10 m.
Geomorfologickou zajímavostí je pravá skalní brána – tzv. Švarcvaldská brána. Její název je odvozen od zaniklé vsi Schwarzwald (Černá Novina), která se nacházela kdysi v blízkosti. Zmiňovaná pískovcová perforace má obloukovitý strop a horizontální dno tvořené skalním podkladem. Výška zaklenutého prostoru je 2 m, šířka 3,5 m a tloušťka skalního bloku cca 1,5 m (Mikuláš 1995). Další zajímavostí Skalního divadla jsou elongované železité konkrece – vodorovně uložené ,,trubice“ s několik cm silnou, koncentricky stavěnou železitou stěnou. Jedna z nich se nachází na vrcholu skály perforované zmiňovanou skalní bránou. Tyto ,,železné klády“ (Mikuláš 1997) byly díky větší pevnosti železité impregnace erozivně vypreparovány z okolních velmi měkkých jemnozrnných pískovců. Další podobný útvar je vyvinutý cca 100 m vsv. od skalní brány. Délka zdejších ,,železných klád“ je až několik desítek metrů. Všechny mají stejný směr – shodný se směrem celého hřbetu (pravděpodobně dáno průběhem žíly bazaltoidu).
Ve zdejších skalních výchozech můžeme pozorovat i zajímavé mikrotvary reliéfu. K nim patří sférické voštiny s průměrem i přes 10 cm, stromový žlábek, vrtby solitérních včel, solné výkvěty aj.